information
för boende

Image

Ansvar för underhåll

Du som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för ditt radhus inre, bostadsrättsföreningen sin sida har ansvar för det yttre till exempel radhusens fasad. Exakt var gränsen går är inte alltid helt lätt att säga så fråga styrelsen hellre en gång för mycket än en gång för lite.Saker du inte får göra utan lov är till exempel att ändra fasaden i någon omfattning så som att måla om eller fästa saker i den, byta fönster eller riva bärande väggar. 

I kapitel 14 i BRF Dansbandets drift- och skötselinstruktioner hittar du mer information om hur långt ditt ansvar sträcker sig. Du kan även ladda ner kapitlet här.

Tänk på att styrelsen alltid ska tillfrågas innan några större ingrep påbörjas i din bostad.

Image

Felanmälan

Vid fel som ska avhjälpas av bostadsrättsföreningen kontakta styrelsen.

Vid akuta ärenden (t.ex. vattenläcka) kontakta OCAB011- 10 37 90, efter kontorstid kommer du vidarekopplas till SOS, som sedan kallar ut jouren.

Vitvaror av märket Siemens under garanti ska felanmälas direkt till Siemens på  0771- 19 55 00.

Image

frågor gällande månadsavgift

Vi använder oss av Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) som ekonomisk förvaltare vilket betyder att det är till dem som du ska vända dig om du till exempel har frågor rörande betalning av månadsavgiften. Information om hur du ansöker om autogiro, e-faktura eller Kivra hittar du här.

Du kan hitta alla dina avier och betalningar här.

Sbc kundtjänst:

Telefon: 0771 722 722
Öppetider 07:00-21:00 (sommartid 07-19)
E-post: kundtjanst@sbc.se

VVS & internet

El

Varje bostad har en individuell elmätare och elnätsägare är EON. Du är fri att själv välja elleverantör och för att hålla kostnaden nere rekommenderas att jämföra leverantörernas priser på exempelvis elskling.se. Ett tips är att ofta byta leverantör då leverantörerna ofta bjuder på månadsavgiften  under första året.

Information om pågående strömavbrott hittar du här.

internet & TV

Bostadsrättsföreningen är ansluten till Nodras stadsnät via fiber och beställning av bredband samt TV kan göras direkt med operatör eller via portalen Zmarket.

Det kan löna sig att ofta byta leverantör då många leverantörer har erbjudanden till nya kunder.

Vatten

Vatten levereras av Nodra och bostadsrättsföreningen betalar gemensamt för förbrukningen.

Tänk på miljön och använd bara en nödvändig mängd vatten.

värme

Radhusen värms upp av fjärrvärme från EON och varje bostaden har en individuell mätare. Du kan inte välja någon annan leverantör av fjärrvärme.

Spara energi genom att ej ha för varmt hemma samt sätta värmen i semesterläge om du ej kommer vara hemma under en längre period.

Image

Försäkring

Bostadsrättsföreningen har en fastighetsförsäkring hos Dina Försäkringar som omfattar bland annat skador vid brand, läckage, inbrott, rån och transport samt skada på glas. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg, vilket innebär att du inte behöver teckna det separat i din hemförsäkring.

Har en skada uppstått som skulle kunna täckas av föreningens försäkring så kontakta styrelsen.

Image

Föreningsförrådet

Föreningen har ett gemensamt förråd vid sopstationen. Där kan du finna kompostpåsar samt diverse verktyg och redskap som du kan låna. Du kan läsa mer om vad som finns i förrådet genom att följa länken nedan samt läsa om vilka regler som gäller vid lån. Har du förslag på andra verktyg eller annat som du tycker att föreningen ska äga gemensamt kontakta då styrelsen.

För att komma in i förrådet behöver du en kod, har du ej fått denna kontakta styrelsen via brf@dansbandet.se.

Mer om förrådet →

Sophämtning

Bostadsrättsföreningen har gemensamma kärl för restavfall (tidigare brännbart avfall), matavfall, plastförpackningar samt kartong. Övrigt avfall slängs förslagsvis på returstationen vid ICA Supermarket Klockartorpet eller på någon av Returpunkterna.

Trädgårdsavfall få ej slängas i matavfall utan ska slängas på någon av Returpunkterna och endast i undantagsfall i restavfallet. Likaså får inga matförpackningar slängas i matavfallet. Är du osäker var något ska slängas? Använd Nodras sorteringsguide.

Tänk på att inte slänga skrymmande förpackningar och kartonger, utan dessa hänvisar vi till en returstation. Det är också viktigt att alltid vika ihop kartonger för att undvika att de tar onödigt stor plats. Tänk på att inte heller slänga ditt avfall i fulla kärl.

Tänk på att sortera rätt både för miljön och för vår ekonomi då vi måste erlägga en felsorteringsavgift om vi sorterar fel.

Tömning av restavfall avfall sker varannan vecka på torsdagar medans det komposterbara avfallet töms varje vecka på fredagar. Kärlen för kartong- och pappersförpackningar samt plastförpackningar töms varje vecka.

Nästa sopphämtning

Inget evenemang hittades!

Image

Laddning av elbil

Vi i Brf Dansbandet 2 är för miljöbilar. Det är dock inte tillåtet i föreningen att ladda sin elbil/elhybrid direkt i eluttaget. Vanliga eluttag är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. I värsta fall kan detta leda till brand. Laddning får endast ske med laddbox som bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Du kan läsa mer i elsäkerhetsverkets skrift "Ladda elbilen".

Image

Skadedjur

Det är viktigt att undvika att få in skadedjur i radhusen. Kontakta Anticimex och styrelsen om så skulle ske.

Undvik att mata fåglar då fågelmat lätt kan dra till sig råttor. Släng heller inte skräp vid sopstationen om kärlen är fulla och soppor riskerar att hamna på marken. 

Vid problem med skadedjur så når du Anticimex075 245 10 00. Besöket är kostnadsfritt och täcks av föreningens försäkring. Meddela även styrelsen om dina problem.

Image

Parkering förbjuden

Vår gata är smal och medger tyvärr inte möjligheten att parkera längs med den på ett bra sätt. Detta då parkerade bilar på gatan kan vara ett hinder för andra bilar att passera samt skymma sikten för utspringande barn. Dessutom kan de också förhindra eller försena räddningsfordon.

Självklart får man tillfälligt parkera bilen vid flytt, avlastning eller dylikt. Det är dock viktigt att man befinner sig i bilens absoluta närhet så man snabbt kan flytta på den vid behov.

Hammare och spik

Byggnationer

Du som bostadsrättsinnehavare måste alltid få ett godkännande från styrelsen innan en väsentlig förändring av bostaden genomförs. Detta gäller även uppförande av permanenta arrangemang/byggnationer på mark som till er upplåtits. Detta regleras i 29 § i föreningens stadgar.

Vid intresse av att förändra bostaden eller uppföra permanenta arrangemang/byggnationer på mark kontakta styrelsen. Vid kontakt ska kompletta ritningar och skisser bifogas tillsammans med beskrivning av byggnationen. Krävs bygglov ska även bygglovshandlingar skickas in till styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar alltid för att bygglov söks om nödvändigt. Byggnationer inom 4,5 m från tomtgräns utan bygglov kräver grannarnas godkännande.

Kontakt med styrelsen ska tas i god tid innan start av byggnation.

Byggnation utan godkännande av styrelsen kan innebära att bostadsrättsinnehavaren blir ansvarig att återställa till ursprungligt skick. Byggnation utan bygglov kan innebära återställning samt sanktionsavgift från kommunen.

Guider och länkar:
Riktlinjer för placering och utformning av staket, plank och murar i Norrköpings kommun
Bygglovsbefriande åtgärder
Söka bygglov

Image

En BRF med Miljötänk

BRF Dansbandet 2 strävar efter att föreningen och varje boende ska göra miljömedvetna val. Föreningen informerar de boende kontinuerligt för att var och en ska kunna bo i föreningen med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi uppmuntrar till sopsortering, minskad vatten-, fjärrvärme- och elförbrukning.

Husen är energideklarerade och tillhör energiklass B.

Mer om vår energiklassning →

0

kWh/m2
Energiprestanda