Byte av
luftfilter

Image

Byte av luftfilter 

I din bostad, på vinden, sitter ett luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning av modellen Systemair SAVE VSR 300 för att möjliggöra en god ventilation av din bostad. Aggregatet innehåller två stycken filter som ska bytas ut var 15:e månad för god luftkvalité. Bekostnaden av inköp av filter står bostadsrättsföreningen för, men för att hålla nere kostnaden är målsättningen att så många som möjligt av filterbytena ska ombesörjas av de boende. Boende som ej känner sig trygga med att själva byta filter kan få hjälp av föreningen.

Styrelsen kommer skicka ut information till boende när det är aktuellt med filterbyte.

Här nedan följer en beskrivning på hur filterbytet går till. Läs alla steg noggrant och tveka inte att kontakta styrelsen vid några frågor.

Nästa byte

Inget evenemang hittades!

Detta behöver du

Se till att du har nedanstående tillhanda:

 • Två stycken filter (ett F7-påsfilter och ett G3-påsfilter)
  • Erhålles av föreningen
  • Filtren uppfyller ISO 16890 och EN:779 2012
 • Stjärnskruvmejsel
 • Manöverstång till vindstrappa
Image

Instruktioner

Nedanstående instruktioner är en förenkling av Systemairs instruktioner för filterbyte som du hittar här. Beräknad tidsåtgång 15 minuter.

1. Ta dig upp på vinden

Ta dig försiktigt upp på vinden med hjälp av manöverstången till vindstrappan.

2. Viktigt! Avlägsna strömkabeln från eluttaget.

3. Avlägsna sidopanelen

Lossa de fyra vreden och lossa stjärnskruven med stjärnskruvmejseln för att öppna sidopanelen.

Avlägsna sidopanel

4. Byt filter

När sidopanelen har borttagits ta bort de gamla filtren. Dra ut filtren i riktning mot dig, du kan behöva dra relativt kraftigt. De gamla filtren (med plastram) sorteras som brännbart.

Se till att vidga de nya filterpåsarna så att så mycket yta som möjligt är fri. Sätt i de två nya filtren genom att föra in dem i filterskåran.

Sätt åter fästskruvarna och filterskyddet på plats om dessa fanns innan.

Image

5. Sätt fast sidopanelen

Sätt fast sidopanelen på motsatt sätt som under punkt 4. Vrid åt de fyra vreden och stjärnskruven ordentligt. Se till att sidopanelen sitter väl på plats och att den inte glipar.

6. Sätt i strömkabeln i eluttaget

7. Återställ filtertiden på manöverpanel

Bredvid badrumsdörren på övreplan sitter aggregatets manöverpanel. Efter bytet gå in i menyn genom att trycka på de tre strecken i vänstra övre hörnet. Välj sedan Filter och tryck sedan på Filterbyte, ange koden 1111 och tryck OK. Ändra filterperioden till 15 månader och tryck OK.

8. Du har nu bytt dina filter.

English resume

In your residence, in the attic, there is a Systemair SAVE VSR 300 heat recovery ventilation unit to provide good ventilation. The unit contains two filters that needs to be replaced once every 15 months to provide good air quality. The filters are bought by the housing cooperative, but to keep down the cost the objective is to encourage as many of the residents as possible to change their own filters. There is although the possibility to get assistance from the housing cooperative if the resident feels any uncertainty.

The tenant co-operativ will inform the residents when it's time to change filters.

To change filter follow the instructions below. Read every step carefully and don't hesitate to contact the housing cooperative if you have any questions.

Before you start you will need:

 • Two filters (one F7-filter and one G3-filter)
  • Provided by the housing cooperative
  • The filters are fulfilling ISO 16890 och EN:779 2012
 • Philips screwdriver
 • Attic hatch key to attic ladder

Instructions

1. Access the attic carefully
2. Important! Stop the unit by disconnecting the mains.
3. Open and remove the side cover by loosen the four knobs and loosen the Philips screw.
4. Pull out the filters towards you. Some force may be needed. The old filters (with plastic frame) are sorted as combustible waste. Open up the new filters. Insert the new filters. Reinstall mounting screws and filter protection if necessary. 
5. Replace and lock the side cover and
6. Connect the unit to mains.
7. Reset the filter time on the touch control panel next to the bathroom door on the upper floor.
Enter the menu by clicking on the three lines in the upper left corner, choose Filter and then Change filter. Type 1111 as the password and then click OK . Change filter period to 15 months and then click OK.
8. You have now changed your filters.